Rekrutacja uzupełniająca

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJCE DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH i PONADGIMNAZJALNYCH  

dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru  

na rok szkolny 2019/2020

 

1.

Od 26 lipca 2019 roku do 30 lipca 2019 roku do godziny 15:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą postepowanie uzupełniające.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru,
na stronie internetowej
https://kielce.e-omikron.pl/, na tych samych zasadach, co postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, które  odbywało  się w dniach od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów są takie same. Postępowanie rekrutacyjne dla wszystkich Kandydatów do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych prowadzone jest w tym samym czasie, w tym samym Systemie,
ale do odrębnych klas
. Oferta klas dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów jest taka sama.

W postępowaniu uzupełniajacym biorą udział:

- Kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym; w postępowaniu uzupełniającym zakładają konta poprzez opcję „Wprowadź wniosek;

- Kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci (zakwalifikowani) do żadnej ze szkół; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj sięi składają ponownie wniosek;

- Kandydaci, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia w szkole, do której zostali zakwalifikowani; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj sięi składają ponownie wniosek; 

- Kandydaci, którzy potwierdzą wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, ale w czasie postępowania uzupełniającego (od 26 lipca do 30 lipca 2019 r.) zrezygnują z przyjęcia do tej placówki. Aby móc brać udział postępowaniu uzupełniającym Kandydat musi zgłosić się do szkoły w której potwierdził wolę przyjęcia do szkoły w celu jej usunięcia z systemu, a następnie wejść na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj sięi złożyć ponownie wniosek.

1)  Kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, dostępną w Systemie,

2)  Kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych szkół,

3) Kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której Kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje Kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

Kandydat po dokonaniu wyboru szkół i klas zgodnie ze swoimi preferencjami, sprawdza prawidłowość wprowadzonych do Systemu ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, liczbę  punktów z egzaminu, a następnie drukuje dwa wnioski jeden wniosek wraz z kompletem dokumentów Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru, w terminie od 26 lipca 2019 roku do 30 lipca 2019 roku do godziny 15.00.

1) wniosek musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna),

2) do chwili otrzymania informacji o akceptacji wniosku nie wolno zmieniać
w Systemie preferencji, ponieważ wniosek zostanie odrzucony –
informacja o tym fakcie pojawi się dla Kandydata przy logowaniu się do Systemu. W przypadku zmiany preferencji należy ponownie dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

Na drugim egzemplarzu wniosku, wydrukowanym z Systemu, szkoła pierwszego wyboru potwierdza złożenie wniosku. Jeśli Kandydat nie zostanie zakwalifikowany do szkoły pierwszego wyboru, wówczas wniosek, potwierdzony przez szkołę pierwszego wyboru, wraz z oryginałami dokumentów należy dostarczyć do szkoły, w której Kandydat został zakwalifikowany.

2.

21 sierpnia 2019 roku do godziny 10:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Kandydatów.

System Elektronicznego Naboru wyszukuje miejsca dla ucznia na podstawie kolejności klas
i kolejności szkół
ustalonych we wniosku.

Kandydat zostaje przypisany przez System tylko do jednej klasy w jednej szkole do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone klasy we wniosku nie będą przez system rozpatrywane.

Kandydat po zalogowaniu się do Systemu, od godziny 08:00 w dniu 21 sierpnia 2019 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

3.

Do 29 sierpnia 2019 roku do godziny 15:00 rodzice Kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego do szkoły, do której zostali zakwalifikowani Kandydaci.


Nie dostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

4.

Ogłoszenie list Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym-
30 sierpnia 2019 roku. 

 

Harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE  26.07.2019-30.07.2019

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
  na stronie internetowej Systemu Elektrycznego Naboru -
  https://kielce.e-omikron.pl/,
 2. Wprowadzenie przez Kandydata do Systemu ocen jakie uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły, liczby punktów z egzaminu, a także innych osiągnięć wpisanych na świadectwie (jeśli nie brał udziału w postepowaniu rekrutacyjnym),
 3. Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu uzupełniającym,  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.

od 26 lipca 2019 r. godzina 08:00                  do 30 lipca 2019 r. godzina 15:00

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy Kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie Kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

21 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00


od godz. 08:00 możliwość logowania przez kandydatów

Potwierdzenie przez rodzica Kandydata albo Kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 29 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego zgodne z Zarządzeniem nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2019r oraz Zarządzeniem nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2019r, a także Zarządzeniem nr 29/2019 i Zarządzeniem 30/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 13.06.2019r.