Rekrutacja do szkoły policealnej

SZKOŁA POLICEALNA NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KIELCACH 

KSZTAŁCI W FORMIE ZAOCZNEJ, W ZAWODACH:

 

  •  TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

    SYMBOL CYFROWY ZAWODU 325509

    Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)

    Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku  pracy

   Okres realizacji  kształcenia – 3 semestry (1,5 roku)

 

  •  TECHNIK ADMINISTRACJI

    SYMBOL CYFROWY ZAWODU 334306

    Branża ekonomiczno-administracyjna (EKA)

    Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

   Okres realizacji  kształcenia – 4 semestry (2 lata)

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły policealnej muszą posiadać jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej.

UWAGA: MATURA NIE JEST POTRZEBNA !!!

Nauka w szkole jest bezpłatna i odbywa się w formie zaocznej (w soboty i niedziele), co najmniej raz na dwa tygodnie.

W ostatnim semestrze nauki słuchacze przystępują do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, co umożliwia im uzyskanie dyplomu technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub  technika administracji.

UWAGA: ZAWODY, W KTÓRYCH KSZTAŁCIMY SĄ JEDNOKWALIFIKACYJNE, CO OZNACZA ŻE TYTUŁ

                 TECHNIKA UZYSKUJE SIĘ PO ZDANIU TYLKO JEDNEGO EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO,

                  KTÓRY JEST ORGANIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ I W NIEJ PRZEPROWADZANY.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad rekrutacji i przebiegu kształcenia udziela Sekretariat Szkoły

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezbędne na rynku pracy, ponieważ każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników musi prowadzić działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od liczby zatrudnionych pracowników i profilu działalności zakładu, pracodawca zatrudnia osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, albo korzysta z usług firm prowadzących działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Ergonomia w procesie pracy

Zagrożenia w środowisku pracy

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 

Pracownia komunikacji interpersonalnej

Ocena ryzyka zawodowego

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyka zawodowa

 

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - TECHNIK ADMINISTRACJI

Technik administracji może pracować w administracji rządowej, wojewódzkiej, jednostkach samorządu terytorialnego (jednostkach organizacyjnych powiatów, miast i gmin) oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych, zakładach usługowych, bankach, inspekcjach  firmach ubezpieczeniowych.

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

Organizacja pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy prawa cywilnego

Podstawy prawa pracy

Podstawy prawa finansowego

Język obcy zawodowy

Pracownia pracy biurowej

Postępowanie w administracji

Praktyka zawodowa