Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • występują elementy nie spełniające wymogów kontrastu;
 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne posiadają niewystarczający opis alternatywny lub zawierają błędne informacje;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • występują podkreślone fragmenty tekstu, które nie są odnośnikami;
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • istnieją odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu;
 • w wielu przypadkach tekst jest wyjustowany;
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków - pominięto poziom nagłówka;
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • Strona zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
 • Na stronie istnieje możliwość zmiany rozmiaru tekstu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Kotarzewski, sekretariat@zse.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413 676 175. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespółu Szkół Ekonomicznych w Kielcach znajduje się przy ul.Langiewicza 18

 • do budynku prowadzą cztery wejścia: trzy wejścia od strony ul. Langiewicza oraz jedno wejście od strony boiska szkolnego,
 • jedno z wejść od ul. Langiewicza umożliwia wjazd wózkiem,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla dla osób niewidomych,
 • w budynku nie ma windy,
 • sekretariat szkoły i gabinety dyrekcji znajdują się na parterze,