Szkoła

 

Za datę urodzin szkoły uważa się rok 1952, kiedy decyzją władz oświatowych powołano nową placówkę oświatową dla absolwentów szkół podstawowych i przydzielono jej kilka pomieszczeń w używanym przez oświatę budynku dawnego Technikum Kupieckiego przy ul. Kopernika 8.

Utworzono wtedy cztery odrębne szkoły:

Technikum Handlowe,
Technikum Pocztowo-Telekomunikacyjne,
Technikum Finansowe,
Technikum Statystyczne.
 
Trzy ostatnie szkoły na przestrzeni pięciu następnych lat stopniowo łączono, aż w roku 1957 utworzono Technikum Ekonomiczne o pięcioletnim cyklu kształcenia, które po następnych dziesięciu latach, tj. w roku 1967 przemianowane zostało na czteroletnie liceum ekonomiczne.

W dniu 28 września 1968 roku szkoła zaczęła pracę we własnym obiekcie - na owe czasy nowoczesnym - przy ul. Langiewicza 18 oraz nadano szkole im. Oskara Langego.
 
W skład szkoły wchodziły nie tylko klasy młodzieżowe, funkcjonował także wydział zaoczny z licznymi filiami, wydział wieczorowy, a od roku 1959 istnieje także Policealne Studium Ekonomiczne dla absolwentów liceów ogólnokształcących.
Tak rozbudowane szkoła w roku 1979 nazwana została Zespołem Szkół Ekonomicznych Nr 2.

Od samego początku swego istnienia szkoła była ukierunkowana na kształcenie uczniów w tych specjalnościach ekonomicznych, których potrzebowała ówczesna gospodarka. Stąd przez wiele lat dominowały liczebnie takie specjalności, jak: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych, ekonomika i organizacja transportu samochodowego, eksploatacje pocztowo-telekomunikacyjna, zaś od początku lat siedemdziesiątych - administracja terenowa, a następnie administracja państwowa. Absolwenci szkoły uzyskiwali tytuł technika ekonomisty.

Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Feliks Gibuła, który przez pierwsze 15 lat kierował placówką. To on właśnie czynił starania o budowę własnego obiektu dla szkoły.
Kierownictwo szkoły z dniem 1 stycznia 1968 objął świetny znawca ekonomi i sprawny organizator - mgr Henryk Florin. Szkoła pod jego kierownictwem rozwinęła się tak pod względem kierunków jakości kształcenia, jak też pod względem ilościowym: za wzrostem liczby uczniów szedł wzrost kadry pedagogicznej. Trudne dla wszystkich lata 80 to dla Ekonomika czas poszukiwania optymalnych rozwiązań dla dalszego funkcjonowania szkoły: tworzenie atrakcyjnych kierunków kształcenia, zabiegi o rozbudowę placówki i o środki do unowocześnianie jej wyposażenia. To również nieustanna troska o konsolidację kadry nauczycielskiej, wzmożona opieka nad dorastającymi w ferworze politycznym młodymi ludźmi. Z tymi problemami przyszło borykać się kolejnemu dyrektorowi, związanemu prawie od początku ze szkołą - mgr Kazimierzowi Bieleckiemu.

Jego następcą w roku 1989 został - dr Andrzej Pawlik. Przez wiele lat wiodącym kierunkiem w ZSE była ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Jest też na rynku pracy w miarę duże zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinach usługowych, np. hotelarstwo, a nawet finanse czy rachunkowość. Na przestrzeni minionego dziesięciolecia w ZSE następowały liczne zmiany w kierunkach kształcenia, których celem było dostosowanie wykształcenia absolwentów do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rynku regionalnego.

Dziś absolwentów ZSE spotkać można w całym kraju w bardzo różnych zakładach pracy, w spółkach czy firmach prywatnych. Są cenionymi pracownikami, dyrektorami, menedżerami; nie brak też nauczycieli i to różnych przedmiotów: od ekonomii zaczynając, poprzez historię, język polski, matematykę aż do wychowania fizycznego. Szkoła przygotowywała i przygotowuje wszechstronnie. Jedną z naczelnych zasad nauczycieli jest "nie tłumić indywidualnych zdolności i predyspozycji". Służą temu różnorodne koła zainteresowań, kluby dyskusyjne, koła sportowe, zespoły artystyczne

Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Lucyna Gromiec.