Historia

Rok 1952 to czas prężnego i wszechstronnego rozwoju szkolnictwa ekonomicznego w Kielcach.
Wtedy z Zakładu Kształcenia Administracyjnego-Handlowego utworzono cztery odrębne szkoły:

1. Technikum Handlowe.
2. Technikum Pocztowo-Telekomunikacyjne.
3. Technikum Finansowe.
4. Technikum Statystyczne.

Trzy ostatnie placówki po połączeniu, dały początek działającemu do dziś  Zespołowi Szkół Ekonomicznych
w Kielcach. Z tego powodu  powstanie Szkoły datuje się na 1952 rok.

W 1957 roku utworzono Technikum Ekonomiczne o pięcioletnim cyklu kształcenia.

W pierwszych latach istnienia szkoły nie posiadała ona swojego budynku i korzystała z pomieszczeń w kilku innych placówkach: w Technikum Kupieckim przy ulicy Kopernika, Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Kościuszki, a tak że w Szkole Podstawowej
nr 6 przy ulicy Prostej.

Przełomowe dla Szkoły stały się lata 1967-1968. W tym właśnie okresie po raz pierwszy naukę w szkole rozpoczęła młodzież
z ukończoną 8-klasową szkołą podstawową 
a dotychczasowe 5-letnie Technikum Ekonomiczne, zostało zreformowane i przekształcone w 4-letnie Liceum Ekonomiczne. W tym czasie szkoła liczyła 15 klas technikalnych o specjalnościach: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych, administracja terenowa, eksploatacja pocztowo-telekomunikacyjna  oraz ekonomika i organizacja transportu.

Od początku istnienia szkoły kładziono duży nacisk na wychowanie fizyczne i  mimo braku własnego budynku oraz sali gimnastycznej, uczniowie ekonomika odnosili wiele sukcesów sportowych. W latach 1963-1966 prężnie działała tu jedyna w województwie sekcja szermiercza. W 1966 roku rozpoczęły swą działalność sekcje: siatkówki dziewcząt, piłki ręcznej oraz narciarstwa biegowego.

22 maja 1967 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę Technikum Ekonomicznego przy ulicy Mariana Langiewicza 18; fundatorem budynku szkoły było Kuratorium Okręgu Szkolnego.

28 września 1968 roku młodzież rozpoczęła już naukę we własnej szkole, której nadano imię Oskara Langego.

W jej skład wchodziły klasy młodzieżowe, wydział zaoczny z licznymi filiami i wydział wieczorowy.
Nadal funkcjonowało też powstałe w 1959 roku Policealne Studium Ekonomiczne dla absolwentów liceów ogólnokształcących.

W 1979 roku Liceum Ekonomiczne zmieniło swoją nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Oskara Langego w Kielcach.

Od 2016 roku szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku pojawiły się nowatorskie, jak na te czasy, kierunki kształcenia: hotelarstwo i obsługa ruchu turystycznego.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach wchodzą: Technikum nr 5, Szkoła Branżowa I stopnia nr 10 i Szkoła Policealna nr 8.

Zespół Szkół Ekonomicznych współpracuje z wieloma instytucjami w Kielcach i regionie. Realizuje projekty edukacyjne i unijne w ramach których młodzież wyjeżdża na staże zagraniczne do Wielkiej Brytanii, Portugalii i Hiszpanii.

W 2018 roku szkoła nawiązała współpracę z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego oraz z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego (Urząd Marszałkowski). Podpisała też umowy patronackie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach i z  Bankiem Pekao S.A. w Kielcach.

Placówka posiada tytuł Złotej Szkoły NBP - liderów edukacji ekonomicznej w Polsce. Absolwentów ZSE w Kielcach można spotkać zarówno w kraju jak i zagranicą.  

Piastują oni odpowiedzialne stanowiska w  instytucjach państwowych i prywatnych - są cenionymi dyrektorami, menedżerami i pracownikami. Skład  grona pedagogicznego zasilają również byli uczniowie szkoły.

Kadra zarządzająca szkołą:

  1. mgr Feliks Gibuła (dyrektor Szkoły w latach 1952 – 1967)
  2. mgr Henryk Florin (dyrektor Szkoły w latach 1968 – 1982)
  3. mgr Kazimierz Bielecki (dyrektor Szkoły w latach 1982 – 1989)
  4. dr Andrzej Pawlik (dyrektor Szkoły w latach 1989 – 2007)
  5. mgr Lucyna Gromiec (dyrektor Szkoły od 2007 i nadal)