Technik ekonomista

Technik ekonomista
Technik ekonomista – to osoba, której najczęściej powierzane są prace związane z prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych,marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży. W swojej pracy zawodowej technik ekonomista  wykorzystuje  urządzenia biurowe , sprawnie korzysta z zasobów sieci Internet, posługuje  się językiem obcym zawodowym oraz wykorzystuje specjalistycznych programów ekonomiczno-finansowych.
Typowym miejscem pracy technika ekonomisty jest biuro wyposażone w urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem. Technik ekonomista samodzielnie lub w zespole wypełnia druki, rejestry zestawień finansowych. Jest to praca ściśle związana z ludźmi, nie tylko ze współpracownikami, ale też często z klientami.

Nasza szkoła umożliwia uczniom:

 • 8-tygodniowe praktyki zawodowe,
 • zdobycie tytułu technika ekonomisty,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
  EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach,
 • (zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia, stosunki międzynarodowe, finanse i bankowość).

W  trakcie realizowania lekcji i zajęć praktycznych w naszej szkole nauczysz się:

 • stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej, organizowania pracy biurowej
 • prowadzenia dokumentacji z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • stosowania strategii marketingowych,
 • wykonywać zadania w zakresie zaopatrzenia, magazynowania składników majątku,
 • obliczania i interpretowania wskaźników analizy ekonomicznej oraz oceniania gospodarowania zapasami,
 • sporządzania biznesplanu,
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej pracowników,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami, urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym.

Technik ekonomista  powinien charakteryzować się:

 • dobrą organizacją pracy,
 • sumiennością,
 • przedsiębiorczością,
 • kreatywnością,
 • umiejętnością komunikowania się z klientami,
 • asertywnością i odpornością na stres,
 • znajomością języków obcych,
 • bardzo dobrą znajomością obsługi komputera,
 • dokładnością,
 • odpowiedzialnością,
 • dyskretnością.

Gdzie znajdziesz pracę po naszej szkole:

Zawód technik ekonomista związany jest z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach
rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych oraz  poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.